“อนาคตข้างหน้าเราจะเป็นผู้นำศูนย์รถใหม่ใช้แล้วที่มี สินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานสูงสุด โดยมีระบบบริหารจัดการอย่าง มีคุณธรรม

ปลูกฝังบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและเป็นมืออาชีพ เสริมสร้าง ความศรัทธา ความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มีวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ”

1. มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ
ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุด “คุณภาพคู่คุณธรรม”

2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ให้ความสำคัญการอบรมในองค์ความรู้บุคลากรหลายๆ ด้าน เพื่อเพิ่มทักษะพัฒนาความสามารถบุคลากรทุกระดับอย่างต่อ เนื่องให้มีความรู้และเชี่ยวชาญมีจรรยาบรรณและมีความเป็นมือ อาชีพเพื่อรองรับการตลาดได้มากขึ้น

3. องค์กรจะเติบโตและแข็งแกร่งอย่างมั่นคง
ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของพนักงานทุกคน องค์กรจะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม และดูและรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพไว้กับองค์กรในระยะยาว

4. บริหารพนักงานด้วยหลักเมตตาธรรม
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างรู้คุณค่า ให้โอกาส ให้อภัย ให้เกียรติ และยกย่องพนักงานทุกระดับ

5. สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ลูกค้า องค์กร สังคม และประเทศชาติ

6. พนักงานมีความอ่อนน้อมถ่อมตน
มีจิตอาสา เสียสละ เป็นผู้ให้และแบ่งปัน

Gallery

ได้รับการรับรองคุณภาพ

จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วให้คุณมั่นใจได้ว่า
“เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณ”